STATUT

STATUT

FUNDACJI ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNEJ HEHO

 

 

 

 

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod nazwą: Fundacja HEHO została ustanowiona przez Martę Fekner (zwaną dalej Fundatorem), aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Monikę Nowak-Jaroszyk w kancelarii notarialnej w Poznaniu, ul. Naramowicka 38 lok. 6, w dniu 13 września 2017 roku Repertorium ……………………..

§2

1. Fundacja działa pod nazwą Fundacja HEHO.

2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów prawa polskiego, w tym szczególności na podstawie przepisów ustawy o fundacjach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu.

3. Fundacja ma osobowość prawną.

4. Siedzibą fundacji jest Poznań.

5. Czas trwania Fundacji nie  jest oznaczony.

6. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Fundacja może używać odznak, pieczęci oraz logo zgodnie z obowiązującym przepisami.

8. Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest minister właściwy do kultury i dziedzictwa narodowego.

§3

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

§ 4

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa.

§ 5

1. Fundacja może tworzyć lub przystępować do krajowych czy międzynarodowych organizacji o podobnym lub tym samym profilu działalności, w celu realizacji zadań statutowych.

2. Fundacja może wspierać wszystkie organizacje oraz grupy społeczne w realizacji ich celów, jeżeli cele te są tożsame z celami fundacji.

3. Fundacja może tworzyć i przystępować do spółek prawa handlowego lub uczestniczyć w fundacjach.

4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, zwane dalej jednostkami organizacyjnymi.

5. Jednostkę organizacyjną tworzy Zarząd, w drodze uchwały, określając zadania, kompetencje i budżet jednostki.

6. Organem jednostki organizacyjnej jest Kierownik, powoływany i odwoływany przez Zarząd. Kierownik prowadzi sprawy jednostki organizacyjnej i jest upoważniony do reprezentowania Fundacji na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

Cele Fundacji

§ 6

Celami Fundacji są:

1)     Wspieranie i promocja twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych i artystycznych oraz opieki nad zabytkami;

2)     Wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym rozwoju kompetencji społecznych, emocjonalnych, poznawczych, kulturalnych, artystycznych i sportowych;

3)     Propagowanie edukacji kulturalnej oraz zwiększenie zainteresowania kulturą i sztuką;

4)     Popularyzacja metod edukacji poprzez sztukę i zabawę;

5)     Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie;

6)     Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego we wszystkich dziedzinach życia;

7)     Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy;

8)     Podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej w systemie szkolnictwa podstawowego, średniego, zawodowego i wyższego.

9)     Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami psychicznymi;

10)  Działalność na rzecz osób starszych;

11)  Wspieranie osób uzależnionych i wychodzących z uzależnienia;

12)  Wspieranie osób bezdomnych i wychodzących z bezdomności;

13)  Wspieranie osób samotnie wychowujących dzieci;

14)  Wspieranie dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym;

15)  Wspieranie ofiar przemocy;

16)  Wspieranie osób wykluczonych;

17)  Budowanie kapitału społecznego wsi poprzez edukację i aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich;

18)  Wspieranie działań w zakresie wyrównywania szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego;

19)  Wspieranie inicjatyw związanych z regionem;

20)  Wspieranie inicjatyw promujących zdrowy styl życia i ekologię;

21)  Ochrona i rewitalizacja zabytków architektury oraz rekultywacja terenów poprzemysłowych;

22)  Wdrażanie innowacji społecznych;

23)  Wspieranie działalności innowacyjnej i innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych;

24)  Propagowanie bezpiecznego korzystania z nowych technologii, w szczególności z Internetu.

Zasady działania i sposoby realizacji celów

§ 7

1.     Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a)     Prowadzenie galerii sztuki;

b)     Prowadzenie domów kultury;

c)     Prowadzenie ognisk artystycznych;

d)     Prowadzenie salonów wystawienniczych;

e)     Prowadzenie ośrodków badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury;

f)      Prowadzenie świetlic  socjoterapeutycznych;

g)     Świadczenie opieki dziennej nad dziećmi;

h)     Organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów, staży, praktyk i konferencji związanych z działalnością Fundacji;

i)      Prowadzenie projektów edukacyjnych i animacyjnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz różnych grup społecznych

j)      Organizowanie i wspomaganie przedszkolnych, szkolnych i pozaszkolnych form edukacji kulturalnej i artystycznej;

k)     Prowadzenie zajęć z dziedziny sztuk plastycznych, teatru i muzyki dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

l)      Wspieranie rozwoju talentów artystycznych dzieci i młodzieży poprzez pomoc umożliwiającą udział w kursach mistrzowskich, praktykach artystycznych, festiwalach i konfrontacjach oraz organizowanie wydarzeń na rzecz rozwoju i promocji dzieci i młodzieży artystycznie uzdolnionej;

m)   Wystawianie przedstawień teatralnych;;

n)     Realizacja działań artystycznych z zakresu sztuk plastycznych. 

o)     Wydawanie pocztówek, kartek okolicznościowych, katalogów, czasopism i książek, związanych z działalnością Fundacji;

p)     Opracowywanie kursów multimedialnych umożliwiających kształcenie na odległość;

q)     Tworzenie programów szkoleniowych, w tym materiałów e-learnigowych dla nauczycieli, metodyków nauczania i doradców edukacyjno-zawodowych;

r)      Inicjowanie, organizowanie, propagowanie różnorodnych form aktywnego współdziałania kreatywnych środowisk twórczych, naukowych, oświatowych i lokalnych społeczności na rzecz edukacji kulturalnej.

s)      Realizowanie przedsięwzięć dotyczących aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych;

t)      Doradztwo edukacyjno-zawodowe.

u)     Tworzenie i realizowanie oferty artystycznych programów na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałania i zwalczania dysfunkcji w rodzinie, bezdomnych, bezrobotnych, uzależnionych, odbywających karę pozbawienia wolności, samotnie wychowujących dzieci

v)     Uczestnictwo w krajowych i zagranicznych imprezach promujących polską kulturę i sztukę, targów sztuki, warsztatach, festiwalach, sympozjach oraz innych imprezach organizowanych dla celów społecznie użytecznych, związanych ze sztuką oraz ochroną dóbr kultury.

w)    Wspieranie wszelkich form artystycznego przekazu kształtujących aktywną edukację na rzecz ekologii i zdrowego stylu życia.

x)     Propagowanie kreatywnych, nowoczesnych form edukacji estetycznej przy wykorzystaniu nowych technologii

y)     Aktywny udział w lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych sieciach współpracy działających na rzecz kultury, sztuki i edukacji.

2. Fundacja realizuje działalność nieodpłatną pożytku publicznego w następujących formach:

a)     Prowadzenie galerii sztuki;

b)     Prowadzenie domów kultury;

c)     Prowadzenie ognisk artystycznych;

d)     Prowadzenie salonów wystawienniczych;

e)     Prowadzenie ośrodków badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury;

f)      Prowadzenie świetlic  socjoterapeutycznych;

g)     Świadczenie opieki dziennej nad dziećmi;

h)     Organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów, staży, praktyk i konferencji związanych z działalnością Fundacji;

i)      Prowadzenie projektów edukacyjnych i animacyjnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz różnych grup społecznych

j)      Organizowanie i wspomaganie przedszkolnych, szkolnych i pozaszkolnych form edukacji kulturalnej i artystycznej;

k)     Prowadzenie zajęć z dziedziny sztuk plastycznych, teatru i muzyki dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

l)      Wspieranie rozwoju talentów artystycznych dzieci i młodzieży poprzez pomoc umożliwiającą udział w kursach mistrzowskich, praktykach artystycznych, festiwalach i konfrontacjach oraz organizowanie wydarzeń na rzecz rozwoju i promocji dzieci i młodzieży artystycznie uzdolnionej;

m)   Wystawianie przedstawień teatralnych;;

n)     Realizacja działań artystycznych z zakresu sztuk plastycznych. 

o)     Wydawanie pocztówek, kartek okolicznościowych, katalogów, czasopism i książek, związanych z działalnością Fundacji;

p)     Opracowywanie kursów multimedialnych umożliwiających kształcenie na odległość;

q)     Tworzenie programów szkoleniowych, w tym materiałów e-learnigowych dla nauczycieli, metodyków nauczania i doradców edukacyjno-zawodowych;

r)      Inicjowanie, organizowanie, propagowanie różnorodnych form aktywnego współdziałania kreatywnych środowisk twórczych, naukowych, oświatowych i lokalnych społeczności na rzecz edukacji kulturalnej;

s)      Realizowanie przedsięwzięć dotyczących aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych;

t)      Doradztwo edukacyjno-zawodowe;

u)     Tworzenie i realizowanie oferty artystycznych programów na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałania i zwalczania dysfunkcji w rodzinie, bezdomnych, bezrobotnych, uzależnionych, odbywających karę pozbawienia wolności, samotnie wychowujących dzieci;

v)     Uczestnictwo w krajowych i zagranicznych imprezach promujących polską kulturę i sztukę, targów sztuki, warsztatach, festiwalach, sympozjach oraz innych imprezach organizowanych dla celów społecznie użytecznych, związanych ze sztuką oraz ochroną dóbr kultury;

w)    Wspieranie wszelkich form artystycznego przekazu kształtujących aktywną edukację na rzecz ekologii i zdrowego stylu życia;

x)     Propagowanie kreatywnych, nowoczesnych form edukacji estetycznej przy wykorzystaniu nowych technologii;

y)     Aktywny udział w lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych sieciach współpracy działających na rzecz kultury, sztuki i edukacji.

3. Fundacja realizuje działalność odpłatną pożytku publicznego w następujących formach:

a)     Prowadzenie galerii sztuki;

b)     Prowadzenie domów kultury;

c)     Prowadzenie ognisk artystycznych;

d)     Prowadzenie salonów wystawienniczych;

e)     Prowadzenie ośrodków badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury;

f)      Prowadzenie świetlic  socjoterapeutycznych;

g)     Świadczenie opieki dziennej nad dziećmi;

h)     Organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów, staży, praktyk i konferencji związanych z działalnością Fundacji;

i)      Prowadzenie projektów edukacyjnych i animacyjnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz różnych grup społecznych

j)      Organizowanie i wspomaganie przedszkolnych, szkolnych i pozaszkolnych form edukacji kulturalnej i artystycznej;

k)     Prowadzenie zajęć z dziedziny sztuk plastycznych, teatru i muzyki dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

l)      Wspieranie rozwoju talentów artystycznych dzieci i młodzieży poprzez pomoc umożliwiającą udział w kursach mistrzowskich, praktykach artystycznych, festiwalach i konfrontacjach oraz organizowanie wydarzeń na rzecz rozwoju i promocji dzieci i młodzieży artystycznie uzdolnionej;

m)   Wystawianie przedstawień teatralnych;;

n)     Realizacja działań artystycznych z zakresu sztuk plastycznych. 

o)     Wydawanie pocztówek, kartek okolicznościowych, katalogów, czasopism i książek, związanych z działalnością Fundacji;

p)     Opracowywanie kursów multimedialnych umożliwiających kształcenie na odległość;

q)     Tworzenie programów szkoleniowych, w tym materiałów e-learnigowych dla nauczycieli, metodyków nauczania i doradców edukacyjno-zawodowych;

r)      Doradztwo edukacyjno-zawodowe;

s)      Propagowanie kreatywnych, nowoczesnych form edukacji estetycznej przy wykorzystaniu nowych technologii;

t)      Aktywny udział w lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych sieciach współpracy działających na rzecz kultury, sztuki i edukacji.

4. Dla osiągnięcia celów statutowych Fundacja:

a) współdziała z władzami samorządowymi i centralnymi, szkołami wyższymi, organizacjami społecznymi i innymi podmiotami realizującymi statutowe cele Fundacji,

b) może wspierać, także finansowo, inne podmioty, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, a także tworzyć w tym celu spółki i inne podmioty prowadzące działalność medyczną, terapeutyczną, edukacyjną, naukowo-badawczą i gospodarczą,

c) może współpracować z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami.

Organy Fundacji

§ 8

Organem Fundacji jest Zarząd.

§ 9

1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Fundatora na czas nieoznaczony, w tym prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu. 

2. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, utraty praw publicznych, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania.

3. Jeśli Statut nie stanowi inaczej, Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu zwykłą większością głosów, przy obecności minimum połowy uprawnionych do głosowania członków tego organu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb i zwołuje je Prezes Zarządu, przesyłając informację o terminie i miejscu pocztą elektroniczną oraz wiadomością tekstową (sms) co najmniej 36 godzin przed zebraniem.

5. Tryb działania Zarządu może dookreślać uchwalony przez niego regulamin.

§ 10

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych jeżeli fundacja dysponuje środkami,

b) uchwalanie regulaminów,

c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.

3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 11

1. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Fundacji składać może Prezes lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie albo dwóch pozostałych Członków Zarządu łącznie.

2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach niemajątkowych składać może Prezes lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie albo dwóch pozostałych Członków Zarządu łącznie.

3. W czynnościach prawnych między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Fundację reprezentuje Fundator. W przypadku, gdy Fundator jest jednocześnie członkiem Zarządu – w czynnościach prawnych pomiędzy Fundacją a Fundatorem, Fundacja powinna być reprezentowana przez pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą Zarządu.

Majątek i dochody Fundacji

§ 12

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.050 zł (jeden tysiąc pięćdziesiąt  złotych). Majątek Fundacji stanowi także inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania, w tym licencje, prawa autorskie oraz prawa do patentów.

2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 13

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

a)     darowizn, spadków, zapisów,

b)    dotacji i subwencji oraz grantów,

c)     licencji, praw autorskich, praw do patentów,

d)    dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

e)     dochodów z majątku Fundacji,

f)     odsetek i depozytów bankowych,

g)    dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,

h)    dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego,

i)      dochodów  ze zbiórek,

j)      inne dozwolone prawem źródła.

§ 14

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Zmiana Statutu

§ 15

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji w formie uchwały jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu zwykłą większością głosów, przy obecności minimum połowy uprawnionych do głosowania członków tego organu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

Likwidacja Fundacji

§ 16

1.     Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu zwykłą większością głosów, przy obecności minimum połowy uprawnionych do głosowania członków tego organu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

2.     Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach statutowych.

3.     W przypadku śmierci Fundatora jego uprawnienia przejmuje Prezes Zarządu. W przypadku, gdy Fundator jednocześnie pełni funkcję Prezesa Zarządu, w razie jego śmierci, jego uprawnienia przejmuje Wiceprezes Zarządu.